முடி கருகரு என அடர்த்தியாக வளர இந்த 2 பொருட்களை இப்படி பயன்படுத்தினால் போதும் ஒரு முடிக்கு பக்கத்தில் 10 முடி வளரும் சொட்டை தலையிலும் முடிவளரும்

Health