சிறுநீர் கடுப்பு, சிறுநீர் தாரை எரிச்சல், சொட்டு சொட்டாக போதல் சரியாக.. இதை செய்யுங்க போதும்..

சிறுநீர் கடுப்பு, சிறுநீர் தாரை எரிச்சல், சொட்டு சொட்டாக போதல் சரியாக.. இதை செய்யுங்க போதும்..

Health

சிறுநீர் கடுப்பு, சிறுநீர் தாரை எரிச்சல், சொட்டு சொட்டாக போதல் சரியாக.. இதை செய்யுங்க போதும்..