இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடலில் ரத்தம் இல்லை என்று அர்த்தம், பத்தே நாட்களில் இரத்தம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க போதும்..

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடலில் ரத்தம் இல்லை என்று அர்த்தம், பத்தே நாட்களில் இரத்தம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க போதும்..

Health

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடலில் ரத்தம் இல்லை என்று அர்த்தம், பத்தே நாட்களில் இரத்தம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க போதும்.. இயற்கையான பொருட்களை வைத்தே உங்களால் அனைத்தையும் சரி செய்ய முடியும்.முயற்சி தான் முக்கியம் இங்கே கூடவே நம்பிக்கையும்..

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உடலில் ரத்தம் இல்லை என்று அர்த்தம், பத்தே நாட்களில் இரத்தம் அதிகரிக்க இதை செய்யுங்க போதும்.. நன்றி Nalam Pera