சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வழிக்கணுமா இந்த வீடியோ பாருங்க விழுந்து விழுந்து சிரிப்பிங்க.. "வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்.."

சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வழிக்கணுமா இந்த வீடியோ பாருங்க விழுந்து விழுந்து சிரிப்பிங்க.. “வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்..”

Video

சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வழிக்கணுமா இந்த வீடியோ பாருங்க விழுந்து விழுந்து சிரிப்பிங்க.. “வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்..” என்ற பழமொழிக்கேற்ப இந்த வீடியோ பாருங்க நோயல்லாம் பறந்து போகட்டும். வீடியோ பதிவில் ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கூறவும் நன்றி.MYSTERIOUS WORLD TAMIL

சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வழிக்கணுமா இந்த வீடியோ பாருங்க விழுந்து விழுந்து சிரிப்பிங்க.. “வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்..”நன்றி.