குபேர பொம்மையை மறந்தும் இந்த திசையில் வைத்து விடாதீர்கள்.உடனே திசையை மாற்றுங்கள். இல்லை என்றால் உங்கள் வீட்டில் வறுமை மேல் வறுமை ஏற்படும்.

குபேரரின் பொம்மையை இந்த திசையில் வைத்தால் அவருடைய மனம்Read More…