வெறும் 2 நிமிடத்தில் மஞ்சள் பற்களை வெள்ளை‌ பற்களாக மாற்ற வாரத்தில் 2 நாட்கள் செய்தால் போதும்..

வெறும் 2 நிமிடத்தில் மஞ்சள் பற்களை வெள்ளை‌ பற்களாக மாற்ற வாரத்தில் 2 நாட்கள் செய்தால் போதும்..

Health

வெறும் 2 நிமிடத்தில் மஞ்சள் பற்களை வெள்ளை‌ பற்களாக மாற்ற, வாரத்தில் 2 நாட்கள் செய்தால் போதும்.. கண்டிப்பாக பல்லின் நிறம் வெண்மையாக மாறும்.ஆனால் உண்மையான பல்லின் நிறம் வெளிர் மஞ்சள் என்பதை அனைவரும் அறிவோம்.ஆனால் யார் அதையெல்லாம் யோசிக்க போகிறார்கள்.

வெறும் 2 நிமிடத்தில் மஞ்சள் பற்களை வெள்ளை‌ பற்களாக மாற்ற வாரத்தில் 2 நாட்கள் செய்தால் போதும்.. Jasvika Media