இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு.. ஷாம்பூக்கு பதிலாக 2 முறை இதை போடுங்க முடி கொட்டாமல் காடு போல் வளரும் வெள்ளை முடி இருக்காது.

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு.. ஷாம்பூக்கு பதிலாக 2 முறை இதை போடுங்க முடி கொட்டாமல் காடு போல் வளரும் வெள்ளை முடி இருக்காது.

Health

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு.. ஷாம்பூக்கு பதிலாக 2 முறை இதை போடுங்க முடி கொட்டாமல் காடு போல் வளரும் வெள்ளை முடி இருக்காது.முயற்சி பண்ணுங்க அது தான் நம்முடைய ஒரே ஆயுதம்.