ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கும் போது அவரை கேவலமாக பேசுவது, பிறகு பெருமையாக பேசுவார்கள்.. Captain சம்பளத்தில் 3 லட்சம் சாப்பாடுக்கு கொடுத்திருவாரு..

ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கும் போது அவரை கேவலமாக பேசுவது, பRead More…